Zawsze staramy się przedstawić naszym klientom jak najbardziej czytelne procedury importu pojazdów, jakie obowiązują w naszej firmie. Klient nie może mieć przeświadczenia, że czegoś nie wie, że coś nie jest dla niego zrozumiałe.

Co nas wyróżnia?

Po wyjaśnieniu wszelkich wątpliwości zawsze sporządzana jest UMOWA.

Określa ona wszelkie preferencje dotyczące kupowanego pojazdu w tym marka, model, rok rejestracji (nie zawsze zgodny z rokiem produkcji – według przepisów amerykańskich), preferowany kolor. W umowie tej zawiera się również wysokość maksymalnej kwoty wyrażonej w USD, za jaką klient jest gotowy kupić pojazd w USA. Umowa ta również określa maksymalne koszty transportu pojazdu do portu w Bremerhaven, które również wyraża się w USD. W umowie tej opisane są dalsze postanowienia dotyczące kontraktu importowego, a przede wszystkim płatności.

Spisanie umowy wiąże się również z pobraniem przez nas zadatku w wysokości 2.500zł netto w celu zabezpieczenia transakcji. Wynika to przede wszystkim z tego, że w przypadku podjęcia decyzji skutkującej zakupem pojazdu klient podjąłby jednak decyzję o rezygnacji z niego jesteśmy wówczas zobowiązani ponieść koszty tej rezygnacji wynikające z ponownego wystawienia pojazdu do sprzedaży przez serwis aukcyjny. Zadatek ten nie jest wówczas zwracana klientowi. Jest to tylko jedyna taka sytuacja, ponieważ w każdej chwili przed zakupem pojazdu klient może odstąpić od umowy, a pobrany zadatek jest mu w całości zwracany. W przypadku przeprowadzenia skutecznej procedury importowej zaliczka ta rozliczana jest w prowizji należnej nam za usługi związane z importem pojazdu.

Poszukiwanie pojazdu i jego zakup

Po podpisaniu umowy przystępujemy do poszukiwania interesującego pojazdu i przedstawiamy odnalezione przez nas oferty. W tą część procedury może włączyć się również klient, któremu udzielimy wszelkich wskazówek, w jaki sposób przeszukiwać serwisy aukcyjne. Po zakupie pojazdu klient informowany jest o tym niezwłocznie i ma obowiązek w terminie 24 godzin przelać na nasze konto pieniądze w USD, bądź ich równowartość w złotówkach przy uwzględnieniu kursu obowiązującego w dniu ich nadania. W przypadku otrzymania przez amersam pieniędzy w chwili obowiązywania innego kursu USD ewentualna różnica jest rozliczana podczas podsumowania kosztów importu. Kwota ta powiększana jest o podatek VAT wynoszący 23%.

Transport do Niemiec

Po zapłacie za pojazd zamawiany jest transport, a w przypadku oszacowania jego wysokości tak jak w przypadku zapłaty za zakup pojazdu, tak i w przypadku płatności za transport klient przelewa na nasze konto w terminie 24 godzin należną kwotę na takich samych zasadach jak opisano wcześniej powiększoną o podatek VAT.

Elementem najważniejszym w tym przypadku jest czas, ponieważ usługi związane z magazynowaniem towarów są bardzo wysokie. W przypadku, gdy pojazd nie zostanie zabrany z parkingu serwisu aukcyjnego w czasie 5 dni od jego zakupu, za każdy następny dzień pobierana będzie opłata za jego składowanie. Takie same zasady obowiązują na parkingach terminali portowych. Jak widać czas jest elementem najważniejszym w przypadku importu i wpływa niewątpliwie na ograniczenie kosztów z nim związanych.

Mając to na uwadze ZAWSZE korzystamy z szybkich międzynarodowych przelewów pieniężnych. Dzięki nimi pieniądze, które przelewamy na konta zagraniczne są na nich zaksięgowane już po 4-5 godzinach od nadania ich w Polsce. Koszty tych przelewów zawsze obciążają kupującego, a o ich wysokości klient informowany jest w momencie, gdy płatność jest wymagana.

W przypadku zakupu i transportu klient zawsze otrzyma do wglądu faktury będąc tym samym w 100% pewnym, że nie pobiera się od niego wyższych kwot aniżeli te, które z nich wynikają. Zakładamy, że pojazd jest już na kontenerowcu i zmierza do Bremerhaven. Czas ten od momentu wypłynięcia z USA (wschodnie wybrzeże) wynosi około 12-14 dni.

Rozładunek i cło

Po dopłynięciu do Bremerhaven zajmujemy się rozładunkiem kontenera i dokonaniem odprawy celnej. Koszty z tym związane to kwota min. 500 EUR + cło. W zależności od obciążenia pracą niemieckich służb celnych czas ten maksymalnie trwa do 10 dni. Na tą okoliczność wystawiana jest faktura wyrażona w EUR, która okazywana jest klientowi, a on przelewa kwotę z niej wynikającą na opisanych wcześniej zasadach na nasze konto powiększoną o podatek VAT.

Transport do Polski

Po przeprowadzeniu i opłaceniu kosztów logistycznych i procedury celnej pojazd transportowany jest do siedziby naszej firmy. Koszty z tym związane w przypadku samochodu o normalnych gabarytach wynoszą 1.800zł brutto.

Akcyza

Jako importer jesteśmy zobowiązani złożyć deklarację akcyzową do Urzędu Celnego i opłacić podatek akcyzowy. Podstawą do obliczenia podatku akcyzowego jest wartość sprowadzonego samochodu w Polsce. Urząd Celny nie bierze pod uwagę kosztów związanych z jego nabyciem w USA, które zazwyczaj są dużo niższe. Dlatego też w przypadku samochodów uszkodzonych ważne jest oszacowanie ich wartości rzeczywistej. Nie można przecież założyć, że samochód w stanie nieuszkodzonym o wartości 80.000zł w Polsce i samochód importowany o tych samych parametrach, ale uszkodzony mają taką samą wartość.

Zlecamy wówczas rzeczoznawcy określenie rzeczywistej wartości takiego samochodu i do deklaracji AKC-U (podatek akcyzowy), którą przekazujemy do Urzędu Celnego załączamy ta opinię. Koszty sporządzenia tej opinii ponosi klient, a wynoszą one 500zł brutto. Akcyza w takim przypadku jest niższa aniżeli taka, która obliczona byłaby na zasadzie wartości katalogowej pojazdu.

Opłata recyklingowa i tłumaczenie dokumentów

Po wystawieniu przez Urząd Celny zaświadczenia o zapłacie podatku akcyzowego należy uiścić jeszcze opłatę recyklingową wynoszącą 500zł i przetłumaczyć dokumenty niezbędne do rejestracji auta, a koszty z tym związane ponosi również klient. Rozlicza się wówczas całe koszty importu uwzględniając również prowizję dla amersam za przeprowadzenie operacji związanej z importem pojazdów.

Wskazaliśmy prawie wszystkie elementy finansowe związane z importem pojazdów:

  • zakup
  • transport do Niemiec
  • rozładunek i cło
  • transport do Polski
  • akcyza
  • opłata recyklingowa
  • tłumaczenia dokumentów
  • prowizja amersam